Gris stemmer ved EU-Parlamentsvalget

Stem for dyrene ved EU-Parlamentsvalget

Din stemme kan gøre en forskel for dyrene i Danmark og resten af EU.

AI-genererede billeder

Sæt din stemme på en dyrevenlig kandidat

Din stemme til EU-valget er vigtig for dyrene.

  • Grise stuves sammen i lastbiler og fragtes på lange, udmattende rejser tværs gennem Europa.
  • Hundehvalpe avles under kummerlige kår på hvalpefabrikker i ét EU-land og sælges i et andet.
  • Mink, ræve og andre pelsdyr lider under uacceptable forhold i små trådsbure på pelsfarme.
  • Gæs tvangsfodres med et rør i halsen, indtil de får fedtlever (foie gras), som eksporteres til hele Europa – også Danmark.

Det er blot nogle af de dyr, EU kan gøre en forskel for.

Sammen med EuroGroup for Animals har vi lavet en erklæring om bedre dyrevelfærd, som EU-kandidaterne kan tilslutte sig. Hvis de bliver valgt ind, forpligter de sig til at arbejde for de konkrete punkter i erklæringen.

Se de dyrevenlige kandidater

Høne stemmer til EU-valget

EU-Parlamentet har stor betydning for dyrene

Stem for dyrene

EU’s love og regler for dyrevælfærd gælder for alle 27 medlemslande. EU-lovgivningen er derfor afgørende for alt fra, hvor meget plads grise skal have og og næbtrimning af høns til handel med udryddelsestruede dyr. Giv din stemme til en dyrevenlig kandidat, hvis du vil sikre bedre forhold for dyrene i Europa.

Se kandidaterne

Hvilket dyr stemmer du som?

Hvorfor skal du være dyrenes stemme?

Mange dyr i Europa behandles som brugsgenstande eller produktionsenheder frem for de levende, sansende væsner, de er. Det gælder ikke mindst de over 8 mia. landbrugsdyr, hvoraf størstedelen lever under helt uacceptable forhold i den industrielle produktion.

Dyrene skal have det bedre i hele EU

Hund stemmer ved EU-valget

Dyrevelfærds-kommissær

Det skal være slut med lange perioder, hvor der ikke sker nogen forbedringer i dyrevelfærdslovgivninen. En dedikeret EU-kommissær kan give dyrevelfærd den opmærksomhed, det fortjener.

Silkeabe stemmer ved EU-valget

Bedre beskyttelse af vilde dyr

Vilde dyr skal beskyttes bedre af loven, og der skal indføres strengere regler for at holde vilde dyr i fangenskab. Der skal desuden indføres en positivliste over, hvilke arter man må holde som kæledyr.

Mink stemmer ved EU-valget

Stop for produktion og salg af pels

Det er på tide at lytte til millioner af EU-borgeres ønsker og sætte en stopper for avl på mink, ræve og andre pelsdyr, der lider under urimelige forhold på pelsfarme. Salg af produkter fra pelsindustrien uden for EU skal ligeledes forbydes.

Se hvad kandidaterne har forpligtet sig til

Jeg lover at få Kommissionen til at arbejde for bedre dyrevelfærd

Jeg lover at arbejde for, at Kommissionen hurtigst muligt og uden yderligere forsinkelse fremsætter lovgivningsforslag om dyrevelfærd, der ikke er udvandede eller kompromitterede. Jeg vil arbejde for, at denne lovgivning bliver ambitiøs, human og progressiv, omfatter et forbud mod hold af dyr i bure såvel som andre uacceptable produktionsformer samt sikrer bedre beskyttelse af slagtekyllinger og æglæggende høner.

Læs mere >>

Jeg lover at arbejde for at begrænse dyrs lidelser under transport

Jeg vil arbejde for,  at Kommissionen indfører mere humane regler for transport af levende dyr. Jeg ønsker en omstilling, der fører til et forbud mod eksport af levende dyr,  forbud mod transport af sårbare dyregrupper samt krav om begrænset varighed af transporten for alle dyr.

Læs mere >>

Jeg vil arbejde for at beskytte fisk og andre dyr i havet

Jeg mener, at det er på tide, at vi beskytter velfærden for opdrættede fisk; både under opdræt, transport og slagtning. I fiskeriet skal vi fremme velfærden for de arter, der fiskes efter (målarterne) samt forbyde opdræt af blæksprutter i EU, inden det etableres.

Læs mere >>

Jeg vil arbejde for at gøre fødevareproduktionen bedre for os, for dyrene og for planeten

Jeg vil arbejde for, at den fælles landbrugspolitik  støtter bæredygtig fødevareproduktion med høj dyrevelfærd i centrum. Jeg vil kæmpe for en EU-politik, der tilskynder en  overgang til en fødevareproduktion, der er sundere og mere bæredygtig.

Læs mere >>

Jeg lover at arbejde for strengere regler for importerede animalske produkter

Importerede animalske produkter skal leve op til de samme dyrevelfærdsmæssige standarder som dem, der produceres i Den Europæiske Union.

Læs mere >>

Jeg lover at arbejde for at fremme overgangen til forskning uden forsøgsdyr

Vi må arbejde målrettet og smartere for at finde måder, hvorpå vi kan reducere og erstatte brugen af forsøgsdyr inden for forskning, lovpligtig testning og uddannelse. Kommissionen må indføre klare strategier for at få dette til at ske hurtigere.

Læs mere >>

Jeg lover at arbejde for bedre beskyttelse af vilde dyr

Jeg ønsker, at Kommissionen udarbejder nye foranstaltninger til forbedring af velfærden og beskyttelse af vilde dyr, herunder indførelse af en "positivliste" over dyrearter, der lovligt kan holdes som kæledyr, og jeg ønsker strengere regler for dyr, der holdes i fangenskab. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi indfører foranstaltninger, der understøtter sameksistens mellem mennesker og vilde dyr på en mere human og bæredygtig måde.

Læs mere >>

Jeg vil arbejde for, at der indføres et forbud mod pelsdyravl og et forbud mod markedsføring og salg af pelsprodukter fra opdrættede dyr på det europæiske marked

Det er på tide at sætte en stopper pelsdyravl. Og jeg mener, at det er på tide og i overensstemmelse med ønskerne fra millioner af EU-borgere at forbyde import, salg og markedsføring af pelsprodukter fra opdrættede dyr på det europæiske marked.

Læs mere >>

Jeg lover at arbejde for bedre dyrevelfærd for familiedyr

Jeg støtter EU-Kommissionens forslag til en ny forordning for familiedyr. Jeg ønsker at stoppe dårlig avlspraksis, sikre familiedyrs trivsel under transport, komme ulovlig handel med familiedyr til livs, og at der indføres strengere kontrol, når familiedyr sælges/annonceres online.

Læs mere >>

Jeg vil arbejde for en EU-kommissær for dyrevelfærd

Det er tid til at give dyrene en bedre fremtid. Det skal være slut med lange perioder uden dyrevelfærdsmæssige forbedringer. Jeg mener, at en dedikeret EU-kommissær kan give dyrevelfærd den opmærksomhed, det fortjener.

Læs mere >>